با طبیعت بنواز

تو این کارگاه قصد داریم بچه‌هارو با اصول موسیقی و حرکت در طبیعت آشنا کنیم.…