دوستان من، دنیای من (ویژه کودکان معلول)

دوستان من، دنیای من ویژه کودکان معلول داشتن احساس ناراحتی هنگامی که به شما گفته…