منجم شو در آسمان‌نمای گنبد مینا

کشف آسمان و آنچه در آن می گذرد، یکی از لذت‌های جدانشدنی انسان‌ها از آغاز آفرینش بوده است. نیازی به دانستن علم نجوم نیست تا عاشق آسمان شد.