کارگاه بوم شناس شو

۳۰۰۰۰۰ گیاه 🌱، ۱۰۰۰۰۰۰ حشره 🦗،۲۵۰۰۰ ماهی 🐠، ۹۸۰۰ پرنده 🦉، ۷۸۰۰ خزنده 🐍، ۴۷۰۰ دوزیست 🐸، ۴۶۰۰ پستاندار 🐘، بی‌شمار نرم‌تن، قارچ‌ها، جلبک‌ها، میکروارگانیسم‌ها و میلیون‌ها گونه‌ای که هنوز کشف نشده!

 

برای بوم شناس شدن آماده‌ای؟