کارگاه فلسفه برای کودکان در طبیعت

اگر به کودکان خود نیاموزیم که برای خود فکر کنند، به زودی کسانی پیدا خواهند شد که به جای آن ها فکر خواهند کرد.