کارگاه قصه و کرسی

قصه‌گویی و روایت‌گری یکی از مهم‌ترین رکن‌های زندگی بچه‌هاست؛ کودکان اسفنج در معرض آب‌اند، قصه‌ها و روایت‌ها را می‌بلعند و قصه زندگی خودشان را می‌سازند.

ادبیات ترکیب معجزه‌آسایی از هنر و زبان، برای آفرینش زیبایی‌ست.