با پستانداران آشنا شو

پستانداران از جانوران دیگر برای ما آشناتر و به ما نزدیک‌ترند. زندگی انسان‌ها در طول تاریخ بازندگی بعضی از پستانداران به‌طور گسترده گره‌خورده است. هرکدام از پستانداران، مانند ما انسان‌ها یکی از اجزای شبکه بزرگ و پیچیده حیات است؛ بنابراین با نابودی هریک از آن‌ها پایه‌های زندگی ما انسان‌ها نیز سست می‌شود.

کسی به‌درستی نمی‌داند که پستانداران در چه زمانی و در کدام سرزمین پدیدار شده‌اند اما فسیل‌ها نشان می‌دهند که تبدیل دایناسورها به پستانداران از حدود 225 میلیون سال پیش آغازشده و حدود 70 میلیون سال طول کشیده است. نخستین پستانداران شباهت زیادی به خزندگان داشته‌اند.

پستانداران پستان دارند، بچه می‌زایند و به نوزادان خود شیر می‌دهند. بدنشان از مو پوشیده شده است، خون گرم‌اند و مغزهایی نسبتاً بزرگ و پیشرفته دارند. همه‌ی پستانداران با شش نفس می‌کشند، حتی پستاندارانی مثل وال که در دریا زند. ما قصد داریم تو کارگاه پستاندارن بچه‌ها را با این موجودات جذاب آشنا کنیم.