کوچ کن

مهاجرت، هویت مناطق بومی ایران را تهدید می‌کند؛ گاهی روستاییان و عشایر تصور می‌کنند اساسا زندگی آن‌ها بدوی و از رده خارج شده است و زندگی در شهر، نشاط‌آور و مفرح.

قاعده اخلاقی بلوط در تورهای «شناخت اقوام و عشایر» با حضور کودکان و والدین، این است که به جامعه بومی نشان دهد، شادی و نشاط نتیجه‌ی زندگی شهری نیست، گاهی شادی و نشاط، ریشه در ارتباط و شناخت هویت اقوام ایرانی و حضور در زیست‌بوم آن‌ها را دارد.