حل مساله در طبیعت

بلوط قصد دارد همراه کودکان باشد برای یادگیری مهارت‌ حل مسئله، پیش از ورود به مدرسه؛
مهارت حل مسئله بنیان تمام زمینه‌های دانش مثل ریاضی، علوم و هنر است.
از طرفی این مهارت، ژرف اندیشی، توانمندی عاطفی، اجتماعی، زیبایی‌شناسی و اخلاقی کودکان را گسترش می‌دهد.

✅ این کارگاه با تسهیلگری روانشناس کودک، راهنمای گردشگری طبیعت و تسهیلگر فلسفه برای کودکان  برای کودکان 4 تا 6 سال برگزار خواهد شد.

‌‌
✅ انتظار داریم کودکان در این کارگاه:
– صورت مسئله را بشناسند.
– اطلاعات مناسب برای حل مسائل را با دقت و سرعت درک کنند.
– بین اطلاعات جمع‌آوری شده و مسئله، ارتباط منطقی برقرار کنند.
– مسئله را به اجزای تشکیل‌دهنده‌اش بشکنند و تفکیک ‌کنند.
– از دلایل سطحی عبور کنند و نگاه سیستمی را سرمشق حل مسئله قرار بدهند.
– کار تیمی در حل مسائل را یاد بگیرند.
– احترام به همه زیستمندان و چرخه طبیعت در کودکان درون‌زاد شود.