خزنده شناس شو

نقطه اوج برنامه‌ها، در کارگاه خزندگان است خیلی از مردم از خزندگان بیزارند اما با نشان دادن رفتاری مقبول درمورد این موجودات لزج و ترسناک شاید برخی از این رفتارها به بچه‌ها منتقل شود و تنفر آنها از بین برود.

ما فکر می‌کنیم هیچ وقت تو مدارس با بچه ها اینطوری رفتار نکردیم که یه دنیایی هست که بسیار شیرین و ساده و در عین حال علمی که اگر باهاش آشنا بشی می تونی ازش لذت ببری، مستونی دوسش داشته باشی و ازش حفاطت کنی.