تن آگاهی و خود مراقبتی

آموزش‌های بنیادی در حوزه تن آگاهی و خود مراقبتی کودکان در واقع قبل از تولد آغاز می‌شود.

کودکان ما از سنین پایین باید تفاوت‌های ساختاری دختر و پسر را بشناسند. اما اینکه چطور اندام جنسی را معرفی کنیم نیاز به آموزش و آگاهی والدانه دارد.
عروسک‌هایی که اندام خصوصی آن‌ها متمایز و مشخص است، ابزار خوبی برای رفع کنجکاوی بچه‌ها و آگاهی بخشی هستند. فراموش نکنید قبل از هر چیز کودکان باید نگاه انسانی به تن خود داشته باشند و بعد از آن مساله جنسیت مطرح می‌شود.
در کارگاه تن آگاهی و خود مراقبتی، بعد از شناخت احساسات، در زمینه مراقبت، ارزش، حریم و مرزها سخن می‌گوییم و تربیت جنسی هم از مباحث مهم و مورد تاکید کارگاه است.

مواجهه کودکان با تن، کنجکاوی مجاز و آگاهی از بدن خود و جنس مخالف از مهم‌ترین رکن‌های تن آگاهی امن است.

مفاهیم اصلی که در این کارگاه به آن‌ها پرداخته می‌شود شامل موارد زیر است:

  • من و دیگری، آشنا و غریبه
  • بچه ها از کجا امدند؟
  • غریبه و آشنا، حلقه امن و نا امن
  • تن من، حق من
  • درک زمان‌مندی و مکان‌مندی
  • مرزها و رازها
  • آبرو و عیب
  • دسترسی و شراکت
  • مقدمات بلوغ و آشنایی با پریود