تله‌های شناختی 

یکی از مهم‌ترین مانع‌های استدلال ورزی خطاهای شناختی هستند که آگاهانه یا نا آگاهانه منطق گفتگو را به غلط می‌اندازند و واقعیت را با ابزارهای مختلف تحریف می‌کنند.

فهرست برخی از انواع مغالطه‌های شناختی:

 • تفکر همه یا هیچ (سیاه و سفید)

بچه ها دو دسته‌اند یا خوب یا بد؛ مفهوم فضیلت و رذیلت و ارزش گذاری مبتنی بر سیاه و سفید دیدن جهان

 • تعمیم دادن (همه می‌گویند …)

همه می‌گویند ایرانی‌ها کار گروهی بلد نیستند.

همه می‌گویند ایرانی‌ها باهوش‌ترین مردم جهان هستند.

 • برچسب گذاری بر روی خود و دیگران

فقط احمق‌ها هستند که نمی‌توانند لباس جدید پادشاه را ببینند!

 • بزرگ‌نمایی و کوچک نمایی
 • حذف رویدادها و اطلاعات مثبت
 • پریدن به نتیجه بدون طی شدن مسیر
 • شخصی کردن و به خودگرفتن
 • ذهن خوانی
 • خطای هاله‌ای

‌‌

مغالطه‌های شناختی باعث ایجاد تله‌های مختلف در تربیت فرزندانمان می‌شوند؛

قصد داریم در کارگاه شناخت تله‌ها محیط و خانواده‌هایی که تله‌ها را تثبیت می‌کنند را با هم بیشتر بشناسیم.

✅ فهرست تله‌ها

 •  تله بی ارزشی
 • تله مهر طلبی
 • تله کمال طلبی
 • تله قربانی
 • تله ذهنیت دو قطبی
 • تله فاجعه سازی
 • تله محرومیت